Over ons
In de SSBO bundelden de drie bonden hun krachten om de collectieve belangenbehartiging van alle ouderen in Delft op het gebied van wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit en welzijn te verbeteren en de meningsvorming rond ouderenbeleid met name in de gemeente Delft te bevorderen. Zij stelden zich vooral ook ten doel zoveel mogelijk tegenover de Gemeente Delft en andere instellingen die op maatschappelijk gebied actief zijn, gemeenschappelijke doelstellingen en uitgangspunten te formuleren en collectief uit te voeren, een en ander zoveel mogelijk met behoud van de eigen identiteit van elk van de participanten.
In 2010 actualiseerde het bestuur de missie van de SSBO als volgt: ‘De Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft (SSBO) is een organisatie voor mensen van 55 jaar en ouder die aangesloten zijn bij ouderenbonden, of op andere wijze zijn georganiseerd, en die samenwerken aan de verbetering van de positie van alle 55-plussers in Delft. De SSBO werkt aan de realisering van haar missie voornamelijk door middel van drie functies, namelijk bewustwording, belangenbehartiging/beleidsbeïnvloeding en ombudswerk. Per functie worden doelen gesteld en jaarlijks concrete projecten aangedragen. Deze zijn onderdeel van een werkplan dat uiting geeft aan het meerjarenplan.’